PRIVACYBELEID

MAGENTA

 

In werking sinds: 18 mei 2018

 

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@magenta-bxl.com.

 

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

MAGENTA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Hieronder kan u alle relevante gegevens terugvinden: 

BVBA MAGENTA
Evenepoelstraat 9 - 1030 Brussel
KBO-nr.: BE 0823 588 002

info@magenta-bxl.com

 

2. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • localisatiegegevens ;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren.

 

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

 

4. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze site worden geplaatst. plaats. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

 

5. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 

6. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

 

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@magenta-bxl.com. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 

8. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

  

9. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u in het land waar u woont, kunt vinden.

 

10. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze site en de verkoop van onze artikelen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarige kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via info@magenta-bxl.com.

 

11. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT? 

Als we dit charter zouden moeten wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website.

 

12. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.

_____________________________________________________

 

 

PRIVACYBELEID

MAGENTA

In werking sinds: 18 mei 2018

 

1.        ALGEMENE BEPALING

1.1       De BVBA Magenta and Partners (hierna: « MAGENTA ») respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna : de « gebruikers »).

1.2       MAGENTA verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR").

1.3       De toegang tot de website MAGENTA.be (hierna, de « Website») impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Privacybeleid (hierna het "Privacybeleid"), evenals de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”).

1.4       De Gebruiker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en staat MAGENTA toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, de persoonsgegevens te behandelen die hij/zij op de Website meedeelt als onderdeel van de Dienst beschikbaar gesteld door MAGENTA op haar Website (hierna de "Dienst").

1.5       Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website, evenals alle pagina’s die door MAGENTA op sociale netwerken beheerd worden, die gezamenlijk verantwoordelijk is met de sociale netwerken voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van de pagina. Dit is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar MAGENTA kan verwijzen en waarvan het Privacybeleid kan verschillen. MAGENTA kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze websites of door hen worden verwerkt.

 

2.        VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1       De toegang tot de Website vindt plaats zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals met name naam, achternaam, postadres, e-mailadres, enz.

2.2       Als onderdeel van de Service kan de Gebruiker worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verzenden. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens:

BVBA MAGENTA

Evenepoelstraat 9 - 1030 Brussel

KBO-nr.: BE 0823 588 002

2.3       Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@magenta-bxl.com.

 

3.        VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS 

3.1       Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website "cookies" gebruiken. Deze "cookies" registreren in het bijzonder:

 • de browsevoorkeuren van de gebruiker;
 • de datum en het tijdstip van toegang tot de site en andere verkeersgegevens;
 • de bezochte pagina's ;

Alle informatie met betrekking tot "cookies" is opgenomen in het Cookiebeleid van MAGENTA.

3.4       Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, nemen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals:

 • het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met internet;
 • het IP-adres dat aan de Gebruiker is toegewezen (indien verbonden);
 • de datum en het tijdstip van toegang tot de Website en andere verkeersgegevens;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie;
 • de bezochte pagina's;
 • het type browser dat wordt gebruikt;
 • het gebruikte platform en / of besturingssysteem;
 • de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de site te vinden.

3.5       Er worden geen nominatieve gegevens die de gebruiker identificeren verzameld via de cookies en servers die worden geraadpleegd. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden bewaard en om de Site te verbeteren.

 

4.        DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 

De Website verzamelt, slaat op en gebruikt de gegevens van haar Gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
 • om de Service te verlenen;
 • om de levering en het gebruik van de site te vergemakkelijken
 • om de ervaring van de Gebruiker op de site te personaliseren;
 • reageren op verzoeken om informatie;
 • voor elk ander doel waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd..

 

5.        RECHTEN VAN DE BETROKKENE

5.1       Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de volgende rechten:

 • Recht op informatieover de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op toegang en verificatie van gegevens: de Gebruiker kan te allen tijde toegang hebben tot de persoonsgegevens die MAGENTA van hem/haar verwerkt of controleren of deze is opgenomen in de database van MAGENTA.
 • Recht van verzet: de Gebruiker kan op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door MAGENTA en zijn actieve partners (...) door zijn/haar verzoek te richten tot MAGENTA per post.
 • Rechts op verwijdering en/of wijziging: de Gebruiker kan op elk gewenst moment om te delen met MAGENTA correcties worden aangebracht in de persoonsgegevens en, indien van toepassing, verzoeken om de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan eveneens de beperking van de verwerking verzoeken wanneer hij/zij verzet heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.
 • Dataportabiliteit: De Gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens die MAGENTA verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

5.2       De Gebruiker kan te allen tijde toegang vragen tot zijn/haar persoonsgegevens, deze controleren, overdragen, in bepaalde bovenvermelde gevallen hun behandeling beperken en deze rectificeren. De Gebruiker kan ook kosteloos om rectificatie verzoeken en, in voorkomend geval, verzoeken om verwijdering van al zijn persoonsgegevens uit de database van MAGENTA - met uitzondering van die waarvan MAGENTA wettelijk verplicht is om te bewaren - en zich tegen het gebruik te verzetten en in voorkomend geval de beperking ervan te verzoeken.

Zijn rechten kan hij uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort, naar de gegevensverantwoordelijke door te sturen:

5.3       MAGENTA zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken.

 

6.        BEWAARTIJD

6.1       MAGENTA zal de persoonsgegevens van zijn Gebruikers bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 4).

 

7.        KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De Gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij/zij vindt dat diens rechten geschonden werden, naar volgend adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

 

8.        BEVEILIGING

8.2       Daarnaast heeft MAGENTA gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

8.3       De werknemers van MAGENTA die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsverplichting. MAGENTA kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

8.4       De Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een ​​van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.

 

9.        MEDEDELING AAN DERDEN

9.1       MAGENTA behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Deze zullen niet aan derden meegedeeld worden in het kader van andere situaties dan in dit Privacybeleid of in de voorwaarden waaronder de wet dit vereist

9.2       MAGENTA kan de persoonlijke gegevens van de Gebruikers doorgeven aan derde partijen voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval zullen deze derden deze informatie niet doorgeven aan andere derden, behalve in een van de twee situaties:

 • de mededeling door derden van dergelijke informatie aan hun leveranciers of onderaannemers voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract;
 • indien derden zijn gebonden aan de reglementen van bepaalde gegevens of documenten aan de bevoegde autoriteiten in de strijd tegen het witwassen van geld, en in het algemeen aan een bevoegde overheidsinstantie.

9.3       De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

10.      TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

MAGENTA geeft alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

 

11.      DIRECT MARKETING

11.1     Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor directmarketingdoeleinden voor artikelen of services anders dan die waarvoor de Gebruiker al is ingeschreven, tenzij de Gebruiker eerder expliciet heeft toegestemd door de selectievakjes in te schakelen ("opt-in").

11.2     Wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketingdoeleinden, behoudt deze het recht om zich te verzetten tegen dergelijk gebruik, op elk moment, op verzoek en kosteloos. Het enige dat nodig is, is dat de Gebruiker zijn/haar verzoek doorgeeft aan het volgende adres: info@magenta-bxl.com.

 

13.      MINDERJARIGEN

Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken. MAGENTA vraagt hen om hun persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

 

14.      UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

MAGENTA kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van het Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.

 

15.      GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

15.1     Dat MAGENTA op eender welk ogenblik zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een afstand van de rechten die zij heeft volgens dit Privacybeleid.

15.2     De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. MAGENTA verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

 

16.      TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

16.1     De geldigheid, interpretatie en / of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

16.2     In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig) exclusief bevoegd voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

16.3     Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, verbinden de Gebruiker en MAGENTA zich ertoe dit in onderling overleg proberen op te lossen. Daartoe zoeken zij eerst hun toevlucht tot, waar aangewezen, tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw navigatie op onze site te verbeteren. Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om diensten en aanbiedingen aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses (Zie Cookie policy).